Disclaimer

Deze mail wordt verstuurd onder alle voorbehoud van recht, van vergissing en zonder enige nadelige erkentenis. Deze elektronische boodschap en al haar bijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. De afzender is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in dit bericht. Dit document kan geen voorwerp uitmaken van een verbintenis van welke aard ook, heeft enkel een informatieve en indicatieve waarde. Prijzen en bedragen kunnen onderhevig zijn aan evolutie en aanpassing. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of de personen vermeld in de rubriek "aan" of "to", "cc" en "bcc". Het verder verspreiden van dit bericht is strafbaar ingevolge artikel 124 e.v. van de wet op de electronische communicatie.